WHEEL++ 4liter

Dette produktet er et rengjøringsmiddel for bilhjul, og det fjerner raskt og enkelt jernpartikler, bremsestøv og forurensninger som veistøv, som forkorter levetiden på hjulflatene. Det er det beste rengjøringsmiddelet og bryr seg om hjulene dine.

PrisNOK1 199,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Faremerking/datablad
  • Produktanmeldelser (0)

Fireball har skapt to produkter i ett med den siste teknologien og høy ytelse. Wheel ++ er ikke bare en hjulrens, men har innebygd metallpartikkelfjerner, alt innen ett produkt. Dette produktet eliminerer det å måtte bruke flere prosesser for å få det samme sluttresultatet. metallpartikkelfjerneren blir kvitt jernforurensningen, som bremserester, som blir kastet ut på overflatene over tid. Uten metallpartikkelfjerneren  klarer ikke coating og voks å feste seg ordentlig på hjulet. Jernforbrenning eksfolierer overflaten helt slik at coating kan påføres. 

 

BRUK

1. Avkjøl hjulet helt før du bruker produktet.

2. Rist godt før du bruker produktet. Spray alle hjulflatene.

3. Etter sprøyting, spyl rent med høytrykkspyler innen 1 minutt eller før produktet tørker.

Faremerking

 f

Fareutsagn :

P280: Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann

P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P362+P364: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk

Last ned datablad her

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.